1

Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora

Nie masz jeszcze konta?
Możesz sobie założyć!
Opiekun Domu:
Imię i Nazwisko
Prefekt Domu:
Imię i Nazwisko
Opiekun Domu:
Imię i Nazwisko
Prefekt Domu:
Imię i Nazwisko
Opiekun Domu:
Imię i Nazwisko
Prefekt Domu:
Imię i Nazwisko
Opiekun Domu:
Imię i Nazwisko
Prefekt Domu:
Imię i Nazwisko
0
0
0
0

Mail dyrekcji:
dyrekcja.knighton@gmail.com

Menu główne
Hol szkolny
Hymn Instytutu
Samouczek - Zapisy
Samouczek - Cz@t
Regulamin szkolny
Plan Wykładów IMK
Obrazki do newsów
Oferta Edukacyjna

Gabinet Dyrekcji
Gabinet Profesorski
Gabinet Prefektów
Inkwizytor Harry Potter Magical Wand

Rankingi
Punktacja Domów
Ranking Uczniów
Ranking Profesorów
Ranking Knight-Factor

Sale
Wielka Sala
Mały Salonik
Tajemny Zagajnik
Komnata Przemian
Komnata Artefaktów
Sala Pamięci
Podziemna Komnata
Wieża Bogów
Wieża Gwiazd
Wieża Przepowiedni
Wieża Oświecenia
Dziedziniec
Smoczy Rezerwat
Przeklęta Sala
Tajemniczy Ogród
Komnata Puszków
Mistyczna Polana

Kociołek


Redaktor Naczelny: Taj


Quidditch
Zostań zawodnikiem
Tabela Ligi Quidditcha
Rozegrane Mecze

Skład Gryffonów
Skład Puchonów
Skład Krukonów
Skład Ślizgonów

Regulamin Szkolny


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Pełna nazwa szkoły to Instytut Magii Knighton, w skrócie Knighton lub IMK.
Art. 2. Szkoła ma na celu głównie zrzeszanie fanów powieści J.K.Rowling i Harrego Pottera.
Art. 3. Instytut zapewnia, że wszystko, co dostępne w ofercie dla Uczniów i Rady Pedagogicznej jest bezpłatne i nigdy nie zostanie wprowadzona żadna opłata.
Art. 4. § 1. Głównymi organami Instytutu jest Zarząd, Dyrekcja i Kadra Nauczycielska.
Art. 4. § 2. Kompetencje wszystkich organów Instytutu określa rozdział II Regulaminu.

II ORGANY INSTYTUTU, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

Art. 1. Organami Instytutu są:

1) Zarząd;
2) Dyrekcja Instytutu;
3) Kadra Nauczycielska;
4) Webmaster;
5) Inkwizytor.

Art. 2. § 1. Zarząd jest głównym organem decyzyjnym Instytutu.

Art. 2. § 2. Do praw i obowiązków Zarządu należy:

1) Zatrudnianie, nadzorowanie pracy i zwalnianie Dyrektorów Instytutu;
2) Przyjmowanie, nadzorowanie pracy i zwalnianie Inkwizytora;
3) Przyjmowanie, nadzorowanie i zwalnianie Webmastera;
4) Rozpatrywanie skarg zgłaszanych na Dyrektorów i Inkwizytora;
5) Zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania Zarządu z Dyrekcją przed rozpoczęciem roku szkolnego i jednego spotkania podsumowującego po zakończeniu roku szkolnego;
6) Decydowanie o ostatecznym kształcie oferty edukacyjnej na dany rok szkolny;
7) Zmiana Regulaminu Instytutu.

Art. 2 § 3. W skład Zarządu wchodzą aktualnie Tyler Santie i Jenny Graves.
Art. 2 § 4. Decyzje mające istotny wpływ na kształt Instytutu podejmowane są wspólnie, po osiągnięciu kompromisu.
Art. 2 § 5. Zwolnienie ze stanowiska Zarządu następuje tylko w przypadku rażącego działania na szkodę Instytutu i musi być poparte głosem drugiego członka Zarządu oraz 100% głosami Dyrekcji.
Art. 3. § 1. Dyrekcja Instytutu jest głównym organem kierującym Instytutu, podlegającym wyłącznie Zarządowi.

Art. 3 § 2. Do praw i obowiązków Dyrekcji należy:

1) Przyjmowanie, nadzorowanie pracy i zwalnianie Kadry Nauczycielskiej;
2) Przyjmowanie i przydzielanie Uczniów;
3) Nadzorowanie pracy Webmastera;
4) Reprezentowanie Instytutu "na zewnątrz";
5) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych Kadrze Nauczycielskiej oraz innym pracownikom Instytutu;
6) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych Uczniom;
7) Organizacja roku szkolnego;
8) Organizacja wydarzeń szkolnych;
9) Organizacja i przewodzenie Radom Pedagogicznym;
10) Sporządzanie półrocznych i rocznych ocen Nauczycieli;
11) Decydowanie o ostatecznym kształcie rankingów szkolnych;
12) Nadzór i uzupełnianie rankingów szkolnych;
13) Decydowanie o ostatecznym kształcie systemu oceniania w danym roku szkolnym;
14) Przyjmowanie skarg i zażaleń Uczniów oraz Kadry Nauczycielskiej i rozpatrywanie ich;
15) Wybór Opiekunów Domu i Prefektów na dany rok szkolny;
16) Decydowanie o stworzeniu i ostatecznym kształcie egzaminu końcowego;
17) Wydawanie świadectwa pracy dla Nauczycieli kończących pracę w Instytucie. Szczegółowe wytyczne do sporządzenia świadectwa pracy w załączniku.

Art. 4. § 1. W skład Dyrekcji może wchodzić maksymalnie 4 członków.
Art. 4. § 2. Dyrekcję powołuje i odwołuje ze stanowiska Zarząd.
Art. 5. § 1. Zarząd może zwolnić dyscyplinarnie Dyrektora Instytutu wyłącznie za rażące działanie na niekorzyść szkoły, bądź regularne zaniedbywanie i niewywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Art. 5. § 2. Zwolnienie może nastąpić samoistnie z ramienia Zarządu bądź na wniosek innego członka Dyrekcji. Wniosek ten musi poprzeć:

A) W przypadku 2 Dyrektorów wystarczy wniosek jednego z nich;
B) W przypadku 3 Dyrektorów - pozostałych dwóch;
C) W przypadku 4 Dyrektorów - przynajmniej dwóch z nich.


Art. 5. § 3. Procedura zwolnienia Dyrektora ze stanowiska przebiega w trzech etapach:

1. Otrzymanie i rozpatrzenie pisemnego wniosku przez Zarząd;
2. Wysłanie pisemnego upomnienia na maila;
3. Wysłanie pisemnego odwołania z funkcji Dyrektora na maila.

Art. 5. § 4. Dyrektor może się odwołać od tej decyzji w przeciągu 2 tygodni od daty otrzymania maila.
Art. 5. § 5. Dyrektor może zrezygnować ze swojego stanowiska, po poinformowaniu o tym Zarządu przynajmniej na 2 tygodnie przed rzeczywistym odejściem.

III NAUCZYCIEL / PROFESOR

Art. 1. § 1. Kadra Nauczycielska składa się z wszystkich zatrudnionych w Instytucie na stanowiskach nauczycieli i profesorów osób.
Art. 1. § 2. Nauczycieli zatrudnia Dyrekcja Instytutu.

Art. 1. § 3. Stanowisko Nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) Posiada świadectwo ukończenia całego cyklu kształcenia w przynajmniej jednej Szkole Magii ze średnią powyżej 4,0;
2) Przestrzega podstawowych zasad etycznych i moralnych.

Art. 1. § 4. Szczegółowe warunki zatrudnienia Nauczyciela określa Dyrekcja na dany rok szkolny.

Art. 2. Do obowiązków Nauczyciela/Profesora należy:

1. Rzetelne prowadzenie zajęć w wyznaczonym przez roczny plan zajęć terminie i zgodnym z tematyką przedmiotu, do którego nauczania został przyjęty;
2. Uzupełnianie dzienników lekcyjnych najpóźniej do tygodnia po odbyciu się zajęć;
3. Zaangażowanie w życie szkoły i godne jej reprezentowanie;
4. Powiadomienie Dyrekcji o niemożności przeprowadzenia zajęć w danym dniu lub zjawienia się na radzie, przynajmniej 3 godziny przed planowaną lekcją lub radą;
5. Odrobienie nieobecności na zajęciach w formie uzgodnionej z Dyrekcją Instytutu;
6. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych na Profesora dodatkowych obowiązków;
7. Udział w Radach Pedagogicznych i innych spotkaniach organizowanych przez Dyrekcję Instytutu;
8. Pozostanie bezstronnym wobec Uczniów i Domów.
9. Zapoznanie się z systemem wagowym ocen oraz średnimi ocen wspólnymi dla wszystkich profesorów uczących w Instytucie.

Art. 3. Nauczyciele mają prawo do:

1. Otrzymania statusu halfoperatora w Wielkiej Sali oraz fulloperatora w sali, w której prowadzą zajęcia;
2. Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Instytut;
3. Organizacji zajęć dodatkowych dla zainteresowanych Uczniów;
4. Ustalić próg ocenowy dla swojego przedmiotu;
5. Nagradzania i karania Uczniów, korzystając z katalogu nagród i kar przewidzianych w Regulaminie;
6. Rezygnacji ze swojego stanowiska pracy, po poinformowaniu o tym Dyrekcji przynajmniej na 2 tygodnie przed rzeczywistym odejściem;
7. Składania skarg na Dyrekcję u Inkwizytora.

Art. 4. § 1. Nauczyciel może zostać zwolniony ze swojego stanowiska przez Dyrekcję Instytutu.
Art. 4. § 2. Zwolnienie dyscyplinarne następuje za naruszenie Regulaminu Instytutu, zaniedbywanie swoich obowiązków lub niewywiązywanie się z nich oraz za otrzymanie większej ilości punktów ujemnych niż pozwala na to system punktowania ustalony przez Dyrekcję na dany rok szkolny.

Art. 4. § 3. Zwolnienie następuje zgodnie z następującą procedurą:

1. Otrzymanie na maila pisemnego upomnienia od Dyrekcji
2. Otrzymanie na maila pisemnego odwołania z funkcji Nauczyciela.
§ 4. Po zwolnieniu Nauczyciel traci wszelkie prawa przysługujące mu w trakcie zatrudnienia na stanowisku, w tym statusy operatora w salach Instytutu.


IV WEBMASTER

Art. 1. § 1. Webmaster zajmuje się sprawami informatycznymi związanymi z działaniem i wyglądem strony Instytutu.
Art. 1. § 2. Działalność Webmastera podlega kontroli Dyrekcji, która decyduje o wszelkich poczynaniach Webmastera.
Art. 1. § 3. W przypadku problemów we współpracy Webmastera z Dyrekcją, ma on prawo zwrócić się do Zarządu, który podejmie ostateczną decyzję związaną z działaniem i wyglądem strony Instytutu.

V INKWIZYTOR

Art. 1. § 1. Inkwizytor jest powoływany przez Zarząd na okres jednego roku szkolnego.
Art. 1. § 2. Inkwizytor podlega wyłącznie Zarządowi, który decyduje o wyborze i odwołaniu danej osoby z tego stanowiska.
Art. 1. § 3. Do zadań Inkwizytora należy:

1) Nadzorowanie i opiniowanie działalności Dyrekcji dla Zarządu;
2) Sporządzanie półrocznych i rocznych ocen z działalności Dyrekcji;
3) Sporządzanie opinii i ocen Dyrektorów na wniosek Zarządu.

Art. 2. Funkcja Inkwizytora jest funkcją dodatkową i nie jest wymagana do rozpoczęcia roku szkolnego.

VI UCZNIOWIE

Art. 1. Za ucznia uznaje się każdą osobę zarejestrowaną do Instytutu przez formularz "dla ucznia".

Art. 2. Uczniowie mają obowiązek:

1) Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;
2) Przestrzegać Regulaminu Instytutu;
3) Godnie reprezentować szkołę i dom, do którego przynależą;
4) Brać czynny udział w zajęciach;
5) W miarę możliwości przebywać w Wielkiej Sali oraz w swoich dormitoriach.

Art. 3. Uczniowie mają prawo:

1) Brać udział w zajęciach;
2) Wystąpić o zmianę Opiekuna domu, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja. Pod wnioskiem muszą się znaleźć podpisy przynajmniej 50% + 1 aktywnych uczniów domu;
3) Brać udział w konkursach skierowanych do nich;
4) Reprezentować szkołę w konkursach międzyszkolnych;

Art. 4. § 1. Utrata statusu ucznia następuje po rażącym łamaniu Regulaminu Instytutu.
Art. 4 § 2. Wydalić Ucznia z Instytutu można wyłącznie Dyrekcja.
Art. 4 § 3. Po podjęciu przez Dyrekcję decyzji o wydaleniu Ucznia, Dyrekcja zobowiązana jest wysłać na maila pismo informujące go o tym i uzasadniające podjęcie takiej decyzji.
Art. 4. § 4. Uczeń ma prawo odwołać się od tej decyzji w przeciągu 2 tygodni od otrzymania maila.

VII OPIEKUNOWIE

Art. 1. Opiekun zostaje wybrany przez Dyrekcję na jeden rok szkolny.

Art. 2. Opiekun ma obowiązek:

1) Zorganizować przynajmniej jedno spotkanie domu w roku szkolnym;
2) Wybrać prefekta domu;
3) W miarę możliwości przesiadywać w dormitorium razem ze swoimi podopiecznymi.

Art. 3. Opiekun ma prawo:

1) Zmienić prefekta Domu i kapitana drużyny Quidditcha w dowolnym momencie trwania roku szkolnego;
2) Zrezygnować ze swojego stanowiska, po poinformowaniu o tym Dyrekcji przynajmniej na 2 tygodnie przed odejściem.


VIII CZAT

Art. 1. Większość rzeczy organizowanych przez szkołę odbywa się na czacie.

Art. 2. W pokojach czatowych należących do Knighton:

1) Należy przestrzegać podstawowych zasad kultury;
2) Zabrania się używania wulgaryzmów, obrażania, spamowania, reklamowania innych szkół oraz rzucania zaklęć niewybaczalnych;
3) Zabrania się nadużywania statusu operatora we wszystkich salach należących do Knighton;
4) Uczniowie oraz Goście mają zakaz wchodzenia na nickach z przedrostkiem "dyr" lub "prof".


IX KATALOG NAGRÓD I KAR

Art. 1. § 1. Dyrekcja ma prawo przyznawać nagrody i kary Nauczycielom oraz Uczniom, wybierając spośród katalogu nagród i kar, odpowiednio do ich osiągnięcia bądź przewinienia.

Art. 1. § 2. Nauczyciele mają prawo przyznawać nagrody i kary Uczniom, wybierając spośród katalogu nagród i kar, odpowiednio do ich osiągnięcia bądź przewinienia.

Art. 2. Katalog nagród obejmuje:

1) Punkty dodatnie do Rankingu Domów;
2) Punkty dodatnie do Rankingu Uczniów/Nauczycieli;
3) Pochwała od Nauczyciela na priv;
4) Pochwała Dyrekcji na priv;
5) Pochwała Dyrekcji w Wielkiej Sali;
6) Wyróżnienie wręczane podczas wybranego wydarzenia szkolnego;
7) Wyróżnienie wręczane podczas Zakończenia Roku Szkolnego.

Art. 3. Katalog kar obejmuje:
1) Punkty ujemne do Rankingu Domów;
2) Punkty ujemne do Rankingu Uczniów/Nauczycieli;
3) Upomnienie od Nauczyciela na priv;
4) Upomnienie od Nauczyciela w Wielkiej Sali;
5) Upomnienie od Dyrekcji na priv;
6) Upomnienie od Dyrekcji w Wielkiej Sali;
7) Wysłanie upomnienia pisemnego na maila;
8) Wydalenie dyscyplinarne Ucznia/Nauczyciela.


X RANKINGI

1. Uczniowie oraz Nauczyciele mają okazję zdobywać punkty w różnych rankingach, a podstawowymi są: Ranking Domów, Ranking Uczniów oraz Ranking Nauczycieli.

Ranking Domów:

2. Uczniowie otrzymują punkty dodatnie do Rankingu Domów za:

2.1. Udział w konkursach i zabawach
2.2. Aktywność na zajęciach
2.3. Udział w olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych
2.4. Inne aktywności

3. Uczniowie otrzymują punkty ujemne do Rankingu Domów za:

3.1. Niestosowne zachowanie w salach należących do Instytutu Magii Knighton
3.2. Nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i czatu
3.3. Działania na niekorzyść domu lub szkoły

Ranking Uczniów:

4. Uczniowie otrzymują punkty dodatnie do Rankingu Uczniów za:

4.1. Udział w konkursach i zabawach - maksymalnie 100 punktów
4.2. Obecność na lekcji - 1 punkt
4.3. Pełnienie określonej funkcji - 1 punkt tygodniowo

4.4. Udział w Olimpiadzie szkolnej odpowiednio za każdy etap:

1 miejsce - 20 punktów
2 miejsce - 15 punktów
3 miejsce - 10 punktów
Udział - 3 punkty

4.5. Udział w Olimpiadzie międzyszkolnej odpowiednio:

1 miejsce - 30 punktów
2 miejsce - 20 punktów
3 miejsce - 15 punktów
Udział - 5 punktów

4.6 Przeprowadzenie zabaw - do 10 punktów
4.7. Reklamowanie szkoły - do 50 punktów

4.8. Udział w szkolnym meczu quidditcha odpowiednio:

1 miejsce - 20 punktów
2 miejsce - 15 punktów
3 miejsce - 10 punkty
Czynny udział* - 3 punkty
Bierny udział**/kibicowanie - 1 punkt

4.9. Udział w międzyszkolnym meczu quidditcha odpowiednio:

1 miejsce - 30 punktów
2 miejsce - 20 punktów
3 miejsce - 15 punktów
Czynny udział - 5 punkty
Bierny udział/kibicowanie - 1 punkt

5. Uczniowie otrzymują ujemne punkty do Rankingu Osobistego za:

5.1. niestosowne zachowanie w salach należących do Instytutu Magii Knighton - do 10 punktów
5.2. niewywiązanie się z obowiązków (np. brak artykułu na czas) - do 10 punktów

6. Uczeń, który w ciągu jednego Roku Szkolnego zdobędzie minimum 200 punktów w Rankingu Osobistym otrzyma specjalny dyplom, który zostanie Mu wręczony podczas trwania uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

Ranking Profesorów:

7. Nauczyciele otrzymują dodatnie punkty do Rankingu Profesorów za:

7.1. Przeprowadzenie zajęć - 1 punkt
7.2. Uzupełnienie dziennika - 1 punkt
7.3. Przeprowadzenie zabaw/konkursów - do 5 punktów
7.4. Udział w zabawach/konkursach - maksymalnie 50 punktów
7.5. Zorganizowanie olimpiady szkolnej - 5 punkty
7.6. Zorganizowanie olimpiady międzyszkolnej - 10 punktów

7.7. zwycięstwo w olimpiadzie międzyszkolnej:

1 miejsce - 20 punktów
2 miejsce - 15 punktów
3 miejsce - 10 punktów

7.8. Udział w olimpiadzie międzyszkolnej - 2 punkty
7.9. Pełnienie funkcji opiekuna - 1 punkt (tygodniowo)
7.10. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego w gazetce szkolnej - 2 punkty (tygodniowo)
7.11. Pełnienie funkcji redaktora w gazetce szkolnej - 1 punkt (tygodniowo)

8. Nauczyciele otrzymują ujemne punkty do Rankingu Profesorów za:

8.1. Nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach - 3 punkty
8.2. Brak uzupełnionego dziennika w czasie - 2 punkty
8.3. Niewywiązywanie się z innych, wyznaczonych mu zadań - 2 punkty
8.4. Niewywiązywanie się z funkcji - 2 punkty


* za udział czynny uznaje się grę w drużynie, która nie zdobyła żadnego miejsca na podium.
**za udział bierny uznaje się obecność na liście graczy, ale nie branie udziału w meczu.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 1. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu o tym Dyrekcji Instytutu zatrudnionej w momencie wprowadzania zmian.
Art. 2. Dyrekcja ma prawo zmieniać rozdział V i VII przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

 Prefekt Naczelny:
Imię i Nazwisko

Zapisy

Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora

Uczniowie Knighton: 0
Profesorów Knighton: 0 Pracownicy Knighton: 0

Władze Instytutu
Profesorowie
Uczniowie

Fanpage
Polub nas na Facebooku!

Zabawy
Awantura o Niuchacza
Czy jesteś mądrzejszy od 1-klasisty?
Festiwal Knighton
Kłamczuch w Instytucie!
Knigh-Factor
Mistrz Knighton
Planszówki
Postaw na sykle
Turniej Trójmagiczny

Karty Kolekcjonerskie
Magiczne Runy
Magiczne Stworzenia
Zabawy na Forum

Loteria Fruzi

Wyślij kupon!
Regulamin Loterii

Izba Pamięci
Kronika Dyrektorów
Kronika Profesorów
Kronika Opiekunów
Kronika Pracowników
Kronika Stażystów
Kronika Prefektów
Kronika Szkoły

Teczka Absolwentów
Teczka Quidditcha
Teczka Gazetki

Gablota Pucharów
Gablota Rankingów
Gablota Olimpiad
Gablota Konkursów

Nagrody Szkoły
© 2018 Knighton. Wszelkie prawa zastrzeżone. - Theme by IMK